1991 - 2006

Na in het seizoen 88-89 nog tweede divisie te hebben gespeeld degradeerde Heren 1 aan het einde van dat seizoen naar de derde divisie. Drie seizoenen konden ze in de derde divisie meekomen om vervolgens naar de eerste klasse te degraderen.

Als aan het begin van het seizoen 89-99 de NeVoBo wordt gereorganiseerd, een aantal districten wordt samengevoegd tot de regio Zuid, wordt Heren 1 ingedeeld in de Topklasse. Hierin spelen ze een aantal jaren om uiteindelijk in de eerste klasse terecht te komen. In het seizoen 93-94 weet Heren 1 voor de tweede maal de districtsbeker te winnen. Dames 1 speelde een aantal jaren in de promotieklasse om daarna te degraderen naar de eerste klasse. Later volgde een promotie naar de Promotieklasse alwaar de dames op dit moment nog steeds spelen. In oktober 1992 maakte het eerste damesteam zelfs een trip naar Curacao op uitnodiging van Shuatanari om daar onder meer te spelen tegen het nationale jeugdteam van Venezuela.Het aantal competitieteams varieerde per seizoen. Maximaal namen 5 heren- of 5 damesteams aan de competitie deel. Het aantal meisjesteams was maximaal 5 en bij de jongens was dat 3. Ook bij de lagere teams konden we regelmatig kampioenen huldigen. Zo leverde seizoen 92-93 5 kampioenen op, evenals seizoen 93-94. Bij de dames was er al sprake van een vrij grote recreantenafdeling. Ook bij de heren was de laatste jaren een verschuiving te zien naar het recreatieve volleybal. In 1992 start Heren liefhebbers 1, later gevolgd door een tweede en een derde competitie spelend recreantenteam. Recreanten Dames 1 werd in seizoen 98-99 zelfs Brabants kampioen. In 2005 werd een samenwerking met V.C. Weert gestart met als doel het volleybalniveau binnen de vereniging op een hoger peil te krijgen.

Bestuurlijk
In 1994 treedt Fried den Ouden terug als voorzitter en wordt opgevolgd door George Trienekens. Met een gedeeltelijk vernieuwd bestuur gaat George voortvarend aan het werk. Echter in het seizoen 95-96 ontstaan er problemen. Het bestuur weet zich niet voldoende gesteund door de leden en door af te treden ontstaat er een crisissituatie. Een dertigtal kaderleden buigt zich over de situatie het geen resulteert in een voorlopig bestuur onder voorzitterschap van Mart Kuijpers. Op de Algemene Ledenvergadering van 1996 wordt het voorlopige bestuur gekozen tot definitief bestuur. Mart Kuijpers weet samen met zijn andere bestuursleden de club in goede banen te leiden. Een steeds terugkerend probleem is de arbitrage. Te weinig mensen zijn beschikbaar als scheidsrechter. Het bestuur besteedt veel aandacht aan deze zaak en probeert op allerlei manieren de problemen op te lossen. Het blijft echter een voortdurende bron van zorg.

Sponsoren
In 1973 werd Van Winkels Confectiefabriek bereid gevonden de volleybalclub met een jaarlijks bedrag te ondersteunen. Een en ander kwam tot stand door de vriendschap van de toenmalige voorzitter Jaques Feron en de heer Frans van Lith, een van de topmensen van Van Winkels Confectiefabriek. Ook de heer Gerard van Winkel, algemeen directeur is altijd erg nauw betrokken geweest bij het volleybal zoals blijkt uit zijn jaarlijkse aanwezigheid op het toernooi. In 1998 werd tijdens de nieuwjaarsreceptie herdacht dat deze verbondenheid reeds 25 jaar bestond. Ter gelegenheid daarvan werd een plaquette onthuld in de sporthal. Deze verbintenis loopt overigens nog steeds. Bij de viering van het 25-jarig jubileum deed het fenomeen “subsponsor” voor het eerst zijn intrede bij de VC Ledûb. Met een zestal bedrijven werden contracten afgesloten om de volleybalclub voor een bepaalde tijd geldelijk te ondersteunen. Later zijn daar nog bedrijven bijgekomen. Ze werden samen de Volleybal Investment Group genoemd. Het waren in die tijd vooral Mart Kuijpers en Jan Nagel die zich sterk gemaakt hebben voor die subsponsering. Vanaf seizoen 91-92 werd ook gespeeld met de naam van een sponsor op het wedstrijdshirt. De eerste 4 jaar was dit Cambrinus Bar en de daaropvolgende vier jaar Bakkerij Rooymans. Dames 1 en Heren 1 spelen steeds met de sponsornaam Ledûb op het shirt. In 1995 werd een grote sponsor gevonden voor het 25ste Ledûbtoernooi: CIAN BV, een bedrijf geleid door Peter Adriaans, voormalig voorzitter van district 22 van de NeVoBo. Ook de jaren erna bleef CIAN sponsor van het toernooi tot 2001. Een jaar later werd een nieuwe toernooisponsor gevonden: Agens BV, een bedrijf waar oud Ledûblid Mart Smets de scepter zwaait.

Toernooi
De toernooicommissie o.l.v. Jan Nagel zorgde ieder jaar weer voor een gesmeerde organisatie. Langzamerhand breidde het aantal teams zich uit tot ongeveer 300 teams. Al jaren wordt gewerkt met een takenlijst voor het toernooi. Alle leden van de vereniging krijgen een taak toebedeeld die ze dienen uit te voeren. Ook verschillende mensen buiten de vereniging zijn bij het toernooi actief. Vaak is er gesproken om het toernooi onder te brengen in een aparte stichting. Er zijn zelfs concrete plannen geweest om bij de notaris een dergelijke stichting op te richten. Het is er echter nooit van gekomen. Het toernooi is steeds onderdeel uit blijven maken van de vereniging. In 1995 werd het 25ste toernooi gehouden. Een speciale commissie zorgde voor een passend feest: een receptie voor de toernooicommissie en een feestavond voor de leden. Tevens werd een speciale toernooikrant vervaardigd die in de hele gemeente Budel huis aan huis werd bezorgd. Al jaren was het opslaan van het toernooimateriaal een probleem. Op verschillende plaatsen werden allerlei zaken ondergebracht. Het zou praktisch zijn als alles onder één dak gebracht zou kunnen worden en het liefst dicht in de buurt van het Sportpark. Het idee werd geopperd bij de gemeente een vergunning aan te vragen zo’n opslagruimte te mogen bouwen. In 1991 werden de eerste besprekingen met de gemeente gehouden en uiteindelijk in november 1995 kon met de bouw worden gestart.

Veel voorbereidingswerk voor de vergunning werd verricht door Helmut Molsbeck. Veel werk bij het bouwen van de opslagruimte werd verzet door de “Bende van Nijver” o.l.v. Wim Rullenraad. Op de nieuwjaarsreceptie van 1997 werd de naam van de opslagruimte bekend gemaakt: Den Rul, met dank aan Wim Rullenraad. Bij het toernooi ’97 was de ruimte voor het eerst in vol gebruik.Na het toernooi ’97 kreeg VC Ledûb van de gemeente Budel een schadeclaim van fl.110000,- op haar bordje. De sportvelden waren voor dat bedrag beschadigd. Jarenlang heeft deze vordering van de gemeente gesudderd en pas na het inschakelen van een onafhankelijke arbitragecommissie werd VC Ledûb vrijgepleit. In 1998 moesten de toernooitent, de verkoop en het tentenkamp uitwijken naar een nieuwe locatie. De toernooitent en de verkoop kwamen op de verharde handbalvelden vlak bij de Rul, hetgeen logistiek een goede verbetering was. Het tentenkamp verhuisde naar de ligweide van het voormalige openluchtzwembad. In 2002 nam Jan Nagel afscheid als voorzitter van de toernooicommissie en hij werd opgevolgd door Wim Stienen. Inmiddels is de ruimte tussen de twee verharde handbalvelden ook geplaveid,  zodat de feesttent nog meer vierkante meters omvat. Het plein is inmiddels omgedoopt in   “ ’t Friedplein” . Dat alles om voldoende mensen binnen te kunnen laten op de feestavond. In 1998 trad de band Volumia op, op het toernooifeest. Dit was net voordat de band landelijk doorbrak met als zanger Xander de Buisonjé. In 1999 vierde onze hoofdsponsor Van Winkel Fashions haar 50-jarig bestaan. Het bedrijf wilde iets doen voor het goede doel en de vereniging sloot zich daar graag bij aan. Eenmalig werd op vrijdagavond entree geheven bij het openingsfeest hetgeen resulteerde in een bijdrage van fl 13000,- voor het goede doel: UNICEF. In het verleden was vrijdagavond dé feestavond in de tent op het toernooiterrein en gingen de meeste toernooideelnemers op zaterdagavond het centrum van Budel “onveilig” maken. Sinds 2004 organiseert de toernooicommissie ook op zaterdagavond een feest in de tent op het terrein. Sinds toernooi 1992 tot toernooi 2005 werden ieder jaar de mannen/vrouwen van het toernooi gekozen. Op ludieke wijze worden harde werkers in het zonnetje gezet:
1992    Wim Rullenraad & Hennie Kennis
1993    Martien Hompes & Roel Teeuwen
1994    Ria Nagel & Mieke Kuijpers
1995    Nelie Rullenraad & Fried den Ouden
1996    Theo Vlassak & Jan van Moorsel
1997    José Schmitz & André Oud
1998    Mart Immers & Frank van Moorsel
1999    Irma Bax & Chris Nagel
2000    Ties Schellekens & Rob Dirks
2001    Mia Habraken & Patrick de Laat
2002    Teun Compen & Sandra Schellekens
2003    Harrie van Beers & Frank de Laat
2004    Johan Jacobs & Liesbeth van Moorsel
2005    Harrie de Laat & Esther Bax 

Accommodatieproblemen
Al jarenlang worstelt VC Ledûb met het probleem van zaalruimte. Van de sporthal wordt twee avonden in de week gebruik gemaakt, de gymzaal van de Duitse school was drie avonden in gebruik en er werd ook nog getraind in Dorplein, de voormalige LTS, Maarheeze, Soerendonk en Hamont. Deze versnippering is geen goede zaak. Mede ook omdat Turnlust met accomodatieproblemen kampte kwam er een gesprek op gang tussen beide verenigingen. In een ver verleden was er al eens over samenwerking gesproken. In het seizoen 1996-97 werden de plannen echter serieuzer. Er werd een intentieverklaring ondertekend door Turnlust en VC Ledûb om te onderzoeken of het mogelijk was te komen tot de bouw van een eigen sporthal. Er komt een overlegcommissie van vier leden. In 1999 ketsten echter de plannen af omdat de gemeente Budel met een nieuwe subsidieverordening en een nieuw accomodatiebeleid kwam. Sindsdien zijn de accomodatieproblemen niet kleiner geworden: de gymzaal van de Duitse school is inmiddels buiten gebruik. In 2006 heeft kinderdagverblijf Klikkelstein plannen opgevat een multifunctioneel gebouw inclusief sporthal te gaan bouwen. De gemeente Cranendonck stond niet onwelwillend tegenover die plannen en in 2008 was sporthal de Zuiderpoort een feit.  

Allerlei
Sinds januari 1997 wordt er door de vereniging telkenjare een nieuwjaarsreceptie gehouden voor leden en aanhang en trouwe supporters. Op deze nieuwjaarsreceptie worden ook de speler, speelster en supporter van het jaar gekozen. Begin 1996 werd er door Heren Liefhebbers gestart met het uitbrengen van een VC Ledûbkalender. Ieder jaar opnieuw is een ander team aan de beurt. Het team wat de kalender gemaakt heeft, wijst voor het komende jaar een nieuw team aan. Er zijn tot op heden enkele zeer fraaie kalenders verschenen. In seizoen 91-92 werd een begin gemaakt met het automatiseren van de contributiebetaling en het betalen van de competitiebijdrage. Enkele jaren later werd overgegaan tot contributie-inning op jaarbasis. In datzelfde seizoen werd het fenomeen “Mini van de week” geïntroduceerd. In een shirt van sponsor Bakkerij Feijen mocht de uitgekozen mini de wedstrijd van Dames 1 of Heren 1 vanaf de spelersbank volgen. Veel mini’s hebben het jarenlang prachtig gevonden op de spelersbank te mogen zitten. Op 18 maart 1995 organiseerde de activiteitencommissie en groots galabal. Vele Ledûbleden namen prachtig uitgedost deel aan dit evenement. In 1996 zette de activiteitencommissie de boerenbruiloft tussen Irma Bax en Wim Aarts op touw. Het bruidspaar mocht op een zeer grote belangstelling rekenen. Op 29 april 1997 nam Frans van Lith officieel afscheid bij zijn werkgever. V.C. Ledûb was uiteraard ook op de receptie aanwezig. Frans werd benoemd tot erelid en hem werd samen met zijn vrouw een weekendje weg aangeboden. In 2002 is Frans ziek geworden en we hebben op 9 mei van dat jaar, helaas veel te vroeg, afscheid van hem moeten nemen.

In augustus 2001 woede er een korte maar hevige brand in onze opslagplaats de Rul. Er was vooral veel rookschade. Gelukkig dekte de verzekering de schade. Begin seizoen 2001-02 werd er op de algemene ledenvergadering het voorstel aangenomen een administratieve kracht aan te stellen ter ondersteuning van het bestuur. Echter door gebrek aan belangstelling en het niet vinden van de juiste kandidaat is die kracht er nooit gekomen. In respectievelijk 2003 en 2005 ontvingen Jan Nagel en Paula Timmermans een koninklijke onderscheiding i.v.m. hun jarenlange inzet voor de vereniging. In mei 1997 was het Bart van der Steen die de eerste Ledûbwebsite in de lucht bracht. In een later stadium was het Maurice de Laat die de website weer ombouwde tot een belangrijk communicatiekanaal. Vervolgens zorgde Marco van Beers ervoor dat de website in 2005 een nieuwe lay-out kreeg en Twan Lammers nam de taak voor zijn rekening om de website in 2015 weer compleet te vernieuwen.

Geschiedenis Overzicht